Svenska Djurskyddsföreningen har genom ytterligare två donationer stöttat forskning vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Dessa donationer är på sammanlagt 2,1 miljoner kronor. Medlen går till forskning på fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, VH.
Av donationerna går 2 miljoner kronor till forskning inom projektet Småskalig och mobil slakt av nötkreatur: djurvälfärd och köttkvalitet och 100 000 kronor till projektet Djurvälfärd i samband med galoppbanor. Dessa nya donationer ligger väl i linje med Svenska Djurskyddsföreningens önskemål om att få fram bättre metoder för att förebygga, diagnostisera och behandla sjukdomar hos djuren.

Universitetslektor Jan Hultgren som leder arbetet på SLU inom mobil slakt är mycket tacksam för donationen. Projektet syftar till att jämföra djurvälfärd och köttkvalitet vid mobil småskalig respektive stationär storskalig slakt. Donationen skall främst användas till djurvälfärdsdelen av projektet. Det är välkänt att djurvälfärd och köttkvalitet påverkas negativt av den stress som uppstår i samband med slakt. Exempel på stressfyllda situationer är hantering av främmande människor, omild lastning och avlastning, lång transport under obekväma förhållanden, väntan och eventuell övernattning på slakteriet, blandning med främmande djur och obekanta miljöer och lukter. Effekterna av mobil slakt på djurvälfärd och köttkvalitet har hittills inte studerats vetenskapligt i någon större utsträckning. SLU kommer att studera denna nya slaktform, vilket kan leda till både ökad djurvälfärd och högre köttkvalitet.

Professor Lars Roepstorff ska undersöka hur djurvälfärden hos galopphästar påverkas av utformningen av galoppbanor. De funktionella egenskaperna på galoppbanor i Sverige kommer att kvantifieras.

Svenska Djurskyddsföreningen, som är den största donatorn till VH-fakulteten på SLU, har tidigare stöttat forskning genom initiativ och bidrag till professuren i djurskydd, till ett doktorandprojekt om mjölkkornas välfärd, till kunskapssajten Hästsverige, till ett projekt om tandsjukdomar hos hund och katt, till ett projekt om tillförlitlighet i diagnostiska analyser – betydelsen av störande antikroppar hos hund samt till ett projekt om vinster genom djurvälfärd.

– Svenska Djurskyddsföreningen bygger sina värderingar på forskning och vetenskap. Syftet med donationerna är att förbättra kunskapen om djurens välfärd och vår målsättning är att projekten ska leda till förbättrade livsvillkor för djuren, säger Lillemor Wodmar, generalsekreterare på Svenska Djurskyddsföreningen.

Kontakt

Christine Jakobsson, VH-fakulteten, SLU
Telefon: 018-67 16 82
Christine.jakobsson@slu.se

Lillemor Wodmar, generalsekreterare på Svenska Djurskyddsföreningen
Telefon: 08-783 03 68
Lillemor@djurskydd.se