Även vilda djur ska ha grundläggande skydd

Människan utför många aktiviteter som påverkar de vilda djurens välbefinnande och liv. Vi är inte motståndare till jakt och fiske men tycker att de vilda djuren ska ha ett grundläggande djurskydd precis som våra tama djur.

Vilda djur i naturen undantas från de djurskyddsregler som samhället satt för djur i fångenskap. Samtidigt utför människan många aktiviteter som påverkar de vilda djurens välbefinnande och liv. Vi anser att när människan beskattar vilda populationer eller påverkar de vilda djurens liv, måste det ske på ett sätt som orsakar så lite lidande som möjligt.

Naturen själv är ofta hård och skoningslös och det kan vi inte göra något åt. Däremot kan vi styra hur människans agerande mot vilda djur bör vara. Vi tycker att de vilda djuren ska ha ett grundläggande djurskydd i lagar och förordningar gentemot människans hantering av dem. Även dessa djur är levande, kännande varelser och när vi inverkar i deras liv ska vi göra det på ett så skonsamt sätt som möjligt.

Vi stöttar arbete med hotade arter
Vi vill hjälpa vilda djur som har det svårt och stöttar därför föreningar och organisationer som arbetar för hotade arter. En grundförutsättning är dock att de verksamheter vi stödjer arbetar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Svenska Djurskyddsföreningen arbetar aktivt för igelkottens bevarande i Sverige och vi bekostar viss vinterutfodring av vilda fåglar i Stockholms län.

För praktisk hantering av upphittade eller skadade vilda djur hänvisar vi till vår samarbetspartner Katastrofhjälp – Fåglar och Vilt (KFV).

Våra ställningstaganden

  • Behåll förbudet mot jakt med pil och båge.
  • Alla åtgärder som klassas som förvaltning eller övervakning av viltlevande djur ska prövas och godkännas i en etisk nämnd innan de får utföras.
  • Inga hotade djurarter ska tillåtas för allmän jakt. Ansvariga myndigheter måste ta hänsyn till den aktuella Rödlistan för svenska djurarter och exkludera rödlistade arter från allmän jakt.
  • Användning av levande grävling vid grytanlagsprov måste förbjudas.
  • Tidigare fredade, vilda djur ska inte godkännas för jakt bara med argumentet att de är ”jaktbara”. Det gäller t ex ekorre, skogshare och hermelin.
  • Skyddsjakt ”på enskilds initiativ” är inte lämpligt eller rättssäkert. Skyddsjakt kan vara nödvändig i vissa situationer men ska i dessa fall beslutas av behörig myndighet, inte av den som vill bedriva jakten.
  • Det finns stora djurskyddsproblem för de djur som sätts ut för hobbyjakt och fritidsfiske. Om denna form av djurhållning fortsatt ska vara tillåten behövs det nya, detaljerade och artspecifika föreskrifter kring hållande av fåglar och fiskar för utsättning för jaktändamål.
  • Jakt bör bara få pågå från solens uppgång till dess nedgång, på grund av ökad risk för skadeskjutning vid jakt i mörker.