Ett av Svenska Djurskyddsföreningens ändamål är att arbeta för en förbättrad lagstiftning för djuren. Genom att vara remissinstans för departement och myndigheter arbetar vi för en lagstiftning som är skriven utifrån ett djurperspektiv.

Våra remissvar publiceras löpande här nedan.

Svenska Djurskyddsföreningens remissvar

Synpunkter på Tysklands förslag om en djurhållningsmärkning, dnr 2022/01797

2022-11-30

Synpunkter på Tysklands förslag om en djurhållningsmärkning D.nr. 2022-01797

Nya föreskrifter om registrering av hundar och katter, Jordbruksverket

2022-10-21

Nya föreskrifter om registrering av hundar och katter, Jordbruksverket

Synpunkter på samlad Nationell förvaltningsplan för björn, varg, järv och lodjur – förvaltningsperioden 2022-2027

2022-09-30

Synpunkter på Nationell förvaltningsplan för stora rovdjur, NV 20220930

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter om avlivning vid eftersök/konsekvensutredning 

2022-09-29

Yttrande NV förslag till föreskrifter om avlivning vid eftersök

Samrådssynpunkter: Djurvälfärdsersättningar för får, suggor samt ko Jordbruksverket 4.1.16-13073-2022

2022-08-26

Samrådssynpunkter Jordbruksverket 4.1.16-13073-2022

Yttrande över Statens jordbruksverks rapport samt Näringsdepartementets
promemoria, diarienr. N2022/00845

2022-08-05

Yttrande: Statens jordbruksverks rapport samt Näringsdepartementets
promemoria

Ett hållbart livsmedelssystem – inrättande av en EU-ram

2022-06-28

Enkät: Ett hållbart livsmedelssystem – inrättande av en EU-ram

Synpunkter på EU:s djurskyddslagstiftning: Underlag till svenska ståndpunkter 

2022-06-10 

Synpunkter EUs djurskyddslagstiftning D.nr. 5.2.17-06715,2022

Yttrande över Naturvårdsverkets beslut om licensjakt på gråsäl och knubbsäl samt skyddsjakt på vikare
2022-02-25
Yttrande NV beslut om licensjakt på gråsäl och knubbsäl samt skyddsjakt på vikare

Synpunkter på hållbarhetskriterier Upphandlingsmyndigheten
2022-02-18
Synpunkter Upphandlingsmyndigheten

Yttrande över Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om offentlig djurskyddskontroll (L 44), diarienummer 5.2.16-07640/2020
2021-12-17
Jordbruksverkets förslag om offentlig kontroll (L44)

Synpunkter på KRAVS remiss # 2 på förslag angående Visionära målbilder gällande djurvälfärd, socialt ansvar, biologisk mångfald och klimat
2021-12-17
Synpunkter KRAV remiss 2

Yttrande över Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter (HSLF-FS 2021:XX) om kliniska läkemedelsprövningar på djur
2021-11-30
Yttrande Läkemedelsverkets förslag om kliniska läkemedelsprövningar på djur

Synpunkter på Förslag till åtgärder för att förebygga framtida utbrott av zoonotiska smittor
2021-11-22
Synpunkter på Förslag till åtgärder för att förebygga framtida utbrott a…

Yttrande över slutbetänkande ”En EU-anpassad djurläkemedelslagstiftning” (SOU 2021:45)
2021-10-21
Yttrande En EU-anpassad djurläkemedelslagstiftning (SOU 202145)

Yttrande över Nordiska rådets förslag om nordiska åtgärder emot hundsmuggling
2021-10-04
Yttrande SDF Nordiska rådets förslag, A 1877, tillväxt 

Yttrande på KRAVS remiss på förslag angående Visionära målbilder gällande djurvälfärd, socialt ansvar, biologisk mångfald och klimat
2021-08-25
Yttrande på KRAVS remiss på förslag angående Visionära målbilder

Synpunkter på genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige
2021-04-14
SDFs synpunkter i sakråd 14 april 2021 om den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige

Yttrande över förslag till Naturvårdsverkets föreskrifter om vapen, vapentillbehör och ammunition för jakt
2021-04-06
Yttrande SDF föreskrifter om vapen

SDFs synpunkter på Jordbruksverkets beslut att godkänna ett avelsprogram för ”Svensk bondkatt”
2021-03-23
SDF synpunkter på avelsprogram Bondkatt

Yttrande angående krav på att hålla djur lösgående – konsekvenser, övergångsbestämmelser och andra incitament än lagstiftning
2021-03-12
remissvar SDF lösgående djur, dnr N2020-02300

Yttrande angående En samlad djurhälsoreglering, Betänkande av Djurhälsolagsutredningen
2021-02-24
remissvar SDF En samlad djurhälsoreglering dnr N2020-02751

Yttrande angående behovet av grytanlagsprov med levande grävling   
2021-02-15
remissvar SDF NV-05336-19 grytanlagsprov

Yttrande angående Naturvårdsverkets beslut om licensjakt på gråsäl
2021-01-15
yttrande SDF licensjakt på gråsäl

Yttrande angående Jordbruksverkets preliminära utkast på rapporten om att utvärdera djurvälfärden vid träning inför prov och vid anlagstest i vilthägn
2020-12-15
Remissvar SDF djurvälfärd vid träning inför prov och vid anlagstest i vilthägn

Yttrande angående Naturvårdsverkets förslag på jakttider
2020-10-05
remissvar SDF Naturvårdsverkets förslag jakttider N2020-01735-FJR

Yttrande angående djurskyddet för gräsänder, fasaner, rapphöns och laxfiskar som sätts ut för jakt- och fiskeändamål
2020-08-21
remissvar SDF djurskydd för gräsänder fasaner rapphöns dnr 5.2.17-10963-2019

Yttrande över Jordbruksverkets rapport 2019:19 – Förvaltning eller djurförsök med vilda djur?
2020-06-09
remissvar SDF rapport Förvaltning eller djurförsök 2020

Comments to the EU 2012-2015 Animal Welfare Strategy evaluation
2020-06-08
Comments to the EU Animal Welfare Strategy evaluation from SDF

Yttrande över utredningen Brott mot djur – Skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem
2020-05-27
remissvar SDF Brott mot djur 2020

Yttrande över Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om offentlig djurskyddskontroll (L 44)
2020-05-25
remissvar SDF offentlig djurskyddskontroll L44 2020

Yttrande över mindre föreskriftsändringar på djurskydds- och djurhälsopersonalområdet
2020-05-25
remissvar SDF mindre föreskriftsändringar djurskydd 2020

Komplettering från SDF gällande Jakttidsöversyn 2019/2020, Naturvårdsverkets preliminära förslag, paket 2
2020-05-07
komplettering remissvar SDF jakttidsöversyn 2020 del 2

Yttrande över förslag till ändringar i KRAVs regelsamling kapitel 10 Slakt, och ny regel i kapitel 5 Djurhållning
2020-03-30
remissvar SDF KRAVs slaktregler 2020

Yttrande över Jakttidsöversyn 2019/2020, Naturvårdsverkets preliminära förslag, del 2
2020-03-20
remissvar SDF jakttidsöversyn 2020 del 2

Synpunkter på samråd kring uppdrag att utreda behovet av grytanlagsprov med levande grävling
2020-02-21
Synpunkter grytanlagsprov med levande grävling – fyra organisationer

Yttrande över Jakttidsöversyn 2019/2020, Naturvårdsverkets preliminära förslag, del 1
2020-02-16
remissvar SDF jakttidsöversyn 2020 del 1

Synpunkter på samråd kring behov av att ytterligare reglera djurskyddet för gräsänder, fasaner, rapphöns och laxfiskar som sätts ut för jakt- och fiskeändamål
2020-01-17
Samrådssvar utsättning av gräsänder, fasaner, rapphöns och laxfiskar

Yttrande över departementspromemorian Märkning och registrering av katter – ett förslag och dess konsekvenser (Ds 2019:21)
2020-01-10
remissvar SDF märkning katter 2020

Yttrande över förslag till nya djurskyddsföreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter (L 102) – begränsad till frågan om separation av valpar och kattungar från sina moderdjur
2019-11-06
remissvar SDF separation av valpar och kattungar

Yttrande över preliminärt förslag till ändring i djurskyddslagen samt till bedömningskriterier för att bedöma om en åtgärd med vilda djur utgör förvaltning eller djurförsök
2019-08-28
remissvar försök-förvaltning vilda djur

Yttrande över ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter
2019-04-08

SDF Remissvarsblankett_L102 hållande av hund och katt

Yttrande över förslag om ändrade jakttider
2019-03-29
remissvar SDF ändrade jakttider

Yttrande över förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:19) om avgifter för vissa ärenden enligt 67 § djurskyddsförordningen
2019-03-12
remissvar SDF 67 § djurskyddsförordningen

Yttrande över regeringsuppdrag att utreda gränsdragning mellan förvaltning av vilt och fisk och användning av vilda djur i forskning
2019-02-08
remissvar SDF utredning vilda djur

Synpunkter på Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning av djur
2018-11-30
remissvar tidigt samråd slakt

Yttrande över förslag till föreskrifter om jaktmedel inklusive pilbågsjakt
2018-08-14
remissvar pilbågsjakt SDF

Ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter om träning och tävling med djur
2018-03-08
remissvar träning och tävling med djur-SDF.pdf