Djurförsök är en stor, svår och ofta känslig fråga. Svenska Djurskyddsföreningen vill ha metoder som ersätter djurförsök, minskar antalet försöksdjur och ökar välfärden för försöksdjuren. Sedan 2019 sitter Svenska Djurskyddsföreningen med i Sveriges sju djurförsöksetiska nämnder. Våra ledamöter sitter i nämnderna för att vara en röst för försöksdjuren.

Djurförsöksetiska nämnder

Alla djurförsök måste prövas av en djurförsöksetisk nämnd. Det finns sju nämnder i Sverige: en i Umeå, en i Uppsala, två i Stockholm, en i Göteborg, en i Linköping och en i Lund. Försöksledaren lämnar in en ansökan till tingsrätten, varefter den prövas av den djurförsöksetiska nämnden. Om nämnden inte godkänner ansökan får försöket inte utföras.
Huvudman för nämnderna är Jordbruksverket, och prövningen sker inom ett brett regelverk (EU-direktiv, djurskyddslag, djurskyddsförordning samt Jordbruksverkets omfattande föreskrifter).

13 ledamöter i varje nämnd

Nämnderna har 13 ledamöter: sex forskare/djurskötare, fyra lekmän som nominerats av politiska partier, två som representerar djurskyddsorganisationer plus en jurist som ordförande.
Svenska Djurskyddsföreningen har en av de båda ordinarie djurskyddsplatserna i samtliga nämnder. Varje ordinarie ledamot har en personlig suppleant.
Som ledamöter kan man föreslå strykningar och ändringar i ansökningarna t.ex. för att försöken ska genomföras med färre djur eller på ett skonsammare sätt. Ledamöterna kan också yrka på att försöket inte alls ska genomföras.

Vill du sitta som ledamot?

Ibland söker vi nya ledamöter. Som ledamot för SDF sitter man som lekman och behöver inte ha några expertkunskaper, även om det kan hjälpa till. Dock krävs det ett genuint engagemang för försöksdjuren och tid att sätta sig in i frågorna. Som ledamot får man värdefull insyn i en verksamhet som annars inte är tillgänglig för vanliga medborgare. Det är ett svårt men viktigt arbete. Är du intresserad och vill veta mer? Varmt välkommen att höra av dig till oss så svarar vi på dina frågor!

Material för ledamöter

Svenska Djurskyddsföreningen har med hjälp av fil.dr Inge Skog tagit fram ”Att sitta i en djurförsöksetisk nämnd”. Det är ett material avsett för nya ledamöter i de djurförsöksetiska nämnderna. Är du ledamot och saknar materialet? Kontakta oss så skickar vi det till dig!

För mer information om forskning och djurförsök läs Djurförsök – Fakta om djurförsök i forskning, ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och åtta svenska universitet.

För att hitta alternativ och fler, moderna djurfria metoder behövs mer forskning. Läs mer om alternativ forskning och om forskningsstiftelsen Forska utan djurförsök.

3R – Replace, Reduce, Refine

Forskare måste alltid ställa sig frågan: Vad eller vilken är den bästa metoden för min forskning? Förutom djurförsök finns det många andra metoder som cell- och datormodeller. Utvecklingen och forskningen gör framsteg hela tiden.
3R är en internationell förkortning för orden replace, reduce och refine – eller att ersätta, minska och förfina djurförsök.
Det var två forskare som 1957 myntade begreppet med 3R. De menade att forskare alltid ska sträva efter att använda så få djur som möjligt och att alltid arbeta med djurens välfärd i fokus. Att utgå ifrån 3R ger friska djur och bättre forskning.

Idag är 3R en viktig grund i både svenska och europeiska lagar som handlar om djurförsök. Alla som idag utför försök på djur inom EU ska arbeta efter 3R-principen.

3R – Replace, Reduce, Refine

Replace – att ersätta djurförsök

Att ersätta djurförsök betyder att ersätta djurförsök med en metod där djur inte används och som ger lika eller bättre information.
Exempelvis:

 • datormodeller, matematiska modeller och AI
 • konstgjorda organ och vävnader, som organoider och 3D-modeller
 • organ-på-chip
 • cellkulturer eller organ utanför kroppen
 • stamceller
 • försök på döda djur, som har avlivats i annat syfte än för försök eller i utbildning
 • dockor eller andra modeller istället för riktiga djur
 • försök på bakterier eller växter
 • studier med hjälp av syntetiskt eller elektroniskt material
 • mikrodosering i människa

Reduce – att minska antalet försöksdjur

Att minska antalet djur betyder färre djur i ett försök än vad som tidigare varit möjligt, men du får lika bra eller bättre information. Det kan också betyda att försöken får ut mer information från ett och samma djur än tidigare, utan att öka djurets lidande.

Några exempel som kan minska antalet djur i försök:

 • ersätta en del av en metod till ett alternativ utan djur, även om det inte går att göra hela studien eller metoden djurfri
 • att dela data och resultat med andra forskare, även data som inte ger det förväntade resultatet då det kan minska antalet onödiga försök
 • att noga planera och utforma försök för att undvika att djur används i onödan
 • att använda organ och vävnader från samma djur i flera olika studier eller dela med andra forskare eller andra studier
 • metoder för att avbilda och se in i ett djur för att följa vad som händer i djuret under en längre tid, vilket kan ge mer information från ett och samma djur jämfört med tidigare metoder
 • med en god djurhållning och rätt kompetens hos de som arbetar med djuren kan man minska antalet djur som används i ett försök

Refine – att öka välfärden för försöksdjur

Att förfina djurförsök betyder att minskar smärta eller annat lidande hos ett djur i försök samt ökad välfärden för djuret. Det går att påverka djurens omgivning positivt med nya material eller större utrymmen.

Några exempel på att förfina djurförsök:

 • att förbättra och förfina smärtlindring och ingrepp i djuren
 • att träna djuren i att närma sig människor, att låta sig plockas upp och att inte bli stressade vid olika ingrepp
 • att låta djuren ha material för att leka, gömma sig, söka trygghet eller på annat sätt öka sin välfärd och leva på ett så naturligt sätt som möjligt
 • att se till att djuren är i försök under så kort tid som möjligt och att slutpunkten så sällan som möjligt innebär att djuret dör

Källa och mer information: Sveriges 3R-center – Jordbruksverket