GDPR & Integritetspolicy

Denna information avseende personlig integritet beskriver hur Svenska Djurskyddsföreningen, “vi” “oss”, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (EU 2016/679).

Ansvar för dina personuppgifter

Svenska Djurskyddsföreningen är registeransvarig för de personuppgifter föreningen samlar in och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

De personuppgifter som vi samlar in

Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du gör en beställning, ger en gåva, blir medlem eller liknande.

Hantering och lagring av dina uppgifter

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras i länder godkända enligt GDPR. Vi kan komma att överföra personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av våra leverantörer befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer vi vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Tillgång till dina uppgifter

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av oss om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Dataportabilitet

Rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra de personuppgifter du försett oss med i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Rättelse och radering

Vi ansvarar för att de uppgifter vi behandlar om dig är korrekta. Om du upptäcker att dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga, irrelevanta eller har samlats in på olaglig grund, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan dock inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.

Begränsning av behandling

Generellt har du alltid rätt att invända mot behandling som baseras på intresseavvägning eller samtycke.

Utöva dina rättigheter

Generellt har du alltid rätt att invända mot behandling som baseras på intresseavvägning eller samtycke.
Uppdateringar till detta integritetsmeddelande
Vi kan behöva uppdatera din integritetsinformation. Den senaste versionen av integritetsinformationen finns alltid tillgängligt på djurskydd.org där vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i integritetsinformationen.