Svenska Djurskyddsföreningen står bakom EU:s fem friheter för djurvälfärd.

Våra ställningstaganden grundar sig på den europeiska lagstiftningen och hur vi skyddar uppfödnings- och laboratoriedjur, djurliv och husdjur.

EU:s regler för djurskydd återspeglar fem friheterna

Frihet från hunger och törst

Frihet från obehag

Frihet från smärta, skador och sjukdomar

Frihet att utföra naturligt beteende

Frihet från rädsla och oro

Andra EU-regler sätter välfärdsnormer för uppfödningsdjur under bedövning och slakt, för avelsförhållanden för specifika djurkategorier som kalvar, grisar och värphöns. Främst lantbruksdjur (på gården, under transport och vid slakt), men också djurliv, laboratoriedjur och husdjur.

Nedan följer ett urval av EU:s regler för djurskydd

Jordbruksdjurens välfärd

1998 års direktiv om skydd av animalieproduktionens djur fastställde allmänna normer för skydd av alla djur som används för produktion av livsmedel, ull, skin, päls eller andra jordbruksändamål – inklusive fisk, reptiler och amfibier – och är baserad på den europeiska konventionen om skydd av animalieproduktionens djur (1978).
I linje med ”Från jord till bord”-strategin för ett mer hållbart jordbruk utvärderar EU-kommissionen all EU-lagstiftning om uppfödningsdjurens välfärd.

Krav på bättre skydd för djur under transporter

EU-regler för djurens skydd och välfärd under transporter godkändes 2004. Under 2019 kom en resolution som kräver Europaparlamentet på bättre tillämpning, sanktioner och kortare restider för djur i transporter.

Under 2020 debatterades om att säkerställa EU:s jordbrukspolitik för att förbättra djurskyddet under transporter. Kommissionen uppmanades att korta leveranskedjor, att uppmuntra transport av kött istället för att levande kreatur och att importer skulle följa EU:s djurskyddsregler.

Undersökningskommittén upptäckte systematiska brister i tillämpningen av de nuvarande djurskyddsreglerna vid transporter. Utskottets rekommendationer godkändes av parlamentet i januari 2022.

Ledamöter vill förbjuda djurhållning med burar

Som ett svar på medborgarinitiativet “End the Cage Age” som undertecknats av 1,4 miljoner människor från hela EU, uppmanade ledamöter kommissionen att lägga fram ett förslag för att förbjuda burar i djurhållningen inom EU senast år 2027.

Skydd av vilda djur

I juni 2021 ledamöterna röstade om EU:s biologiska mångfaldsstrategi till år 2030 efterlyste de en revision av pollinerarinitiativet. De vill att det ska inbegripa: ett nytt EU-omfattande övervakningsramverk, tydliga tidsatta mål och indikatorer, konsekvensindikatorer och kapacitetsbyggande.

Valar och delfiner skyddas mot fångst och dödande i EU:s vatten.

EU-regler förbjuder handel med sälprodukter

Regler om fångstmetoder förbjuder användning av benfällor för att fånga vilda djur i EU och fastställa humana normer.

EU genomför och går utöver bestämmelserna i konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (CITES) – för att med sina regler för handel med vilda djur säkerställa att handel med djurprodukter inte leder till att arter blir hotade.

I juni 2021 godkände parlamentet sin ståndpunkt om EU:s strategi för biologisk mångfald till år 2030, med underrubriken ”Ge naturen större plats i våra liv”, vilken är en del av EU:s gröna giv.

Zoo

EU:s regler för att hålla vilda djur i djurparker syftar till att stärka sin roll i bevarandet av biologisk mångfald och sätter standarder för skyddsåtgärder, inklusive lämpligt boende för djuren.

Djurförsök för vetenskapliga ändamål

EU har en rättslig ram som reglerar djurstudier för utveckling av nya läkemedel, för fysiologiska studier och för tester av livsmedelstillsatser eller kemikalier. Reglerna är baserade på principen om 3R:

Ersätt (replace) djur med alternativa metoder när så är möjligt
Förfina (refine) metoder och utförande så att smärta och obehag undviks
Minska (reduce) antalet djur

Kosmetik som använt djur i försök och marknadsföring av sådana produkter är förbjudna i EU. I en resolution som antogs 2018 krävde parlamentet ett globalt förbud mot djurförsök för kosmetika.

Bekämpning av olaglig handel med sällskapsdjur

För att begränsa den olagliga handeln med hundar och katter krävde parlamentet en gemensam handlingsplan för EU. Tuffare sanktioner och obligatorisk registrering antogs i en resolution den 12 februari 2020. Katt- och hundpäls varit förbjudet i EU sedan 2008. Lagstiftningen förbjuder utsläppande på marknaden och import till eller export av katt- och hundpäls och av alla produkter som innehåller sådan päls.

Gemensamma regler gör det lättare för människor att flytta med sina husdjur inom EU. Husdjurspasset eller djurhälsointyget är krav för hundar, katter och illrar att resa över EU:s gränser, med vissa undantag.