Regeringen har äntligen presenterat målen för den nya nationella livsmedelsstrategin. Här är Svenska Djurskyddsföreningens tankar kring den.
Efter utdragna förhandlingar med den borgerliga alliansen samt Vänsterpartiet, kunde regeringen nyligen presentera de långsiktiga målen för den nya nationella livsmedelsstrategin. Svenska Djurskyddsföreningen ser det som positivt att strategin i sig inte innebär en sänkning av djurskyddsnivån, men varnar också för att flexiblare regelverk i praktiken kan komma att innebära en nedmontering av djurskyddet.

Huvudbudskapet med den nationella livsmedelsstrategin är att skapa ”en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet.”

Arbetet med den nya livsmedelsstrategin har under de senaste åren varit en av de viktigaste djurskyddsfrågorna i Sverige. Svenska Djurskyddsföreningen har noggrant följt processen och i samverkan med andra djurskyddsorganisationer försökt påverka innehållet i en, ur djurskyddssynpunkt, positiv riktning.

En farhåga alltsedan Konkurrenskraftsutredningen – den statliga utredning som ligger till grund för regeringens förslag – presenterades sommaren 2015 har varit att livsmedelsstrategin skulle komma att innebära en försvagning av det svenska djurskyddet, i form av en anpassning av djurskyddsbestämmelserna till EU-nivå.

Därför är det glädjande att regeringen i det slutgiltiga förslaget nu istället framhåller vikten av att Sverige behåller sina ambitioner på djurskyddsområdet och att detta är något som skapar mervärden för hela livsmedelskedjan. I strategin slår man också fast att Sverige inom EU och på global nivå ska arbeta för att höja djurskyddet över hela världen.

– Vi är väldigt glada över att regeringen valt att lyssna på den omfattande kritik som följde av Konkurrenskraftsutredningen. Om man vill värna om svenska mervärden inser man att djurskyddslagstiftningen är en konkurrensfördel, säger Svenska Djurskyddsföreningens generalsekreterare Lillemor Wodmar.

En del i livsmedelsstrategin som Svenska Djurskyddsföreningen anser är oroväckande är avsikten ”att ge Jordbruksverket i uppdrag att fortsätta arbetet med att se över sina föreskrifter i syfte att göra dem mer målinriktade och flexibla där så är möjligt”. Förenklade regelverk på djurskyddsområdet reser en rad frågetecken kring kontroll. Hur kan man exempelvis kunna mäta och säkerställa att djurens välfärd inte minskar vid förenklade regler och flexiblare tillämpningar?

– Det här arbetet kommer vi noggrant bevaka. Vi kommer inte acceptera en verklighet där djurskyddet i praktiken luckras upp, säger Lillemor Wodmar.