För att göra det lättare för fler att engagera sig i verksamheten öppnar Svenska Djurskyddsföreningen nu ett 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll. 90-kontot är en kvalitetsstämpel och fungerar som en garanti för att insamlade medel till föreningen går till rätt saker – det vill säga djuren.

En del av Svenska Djurskyddsföreningens arbete, vid sidan av att opinionsbilda för bättre djurskydd och fungera som remissinstans till djurrelaterade frågor åt svenska myndigheter, är att skänka ekonomiska medel till utvalda forskningsprojekt och initiativ som bidrar till djurs välfärd. Detta finansieras främst genom donationer från privatpersoner som skänker pengar till SDF genom gåvor och testamenten. När nu föreningen ansluter sig till Svensk Insamlingskontroll och öppnar 90-konto är förhoppningen att satsningen ska locka fler att bidra.

– Vi förväntar oss inte att 90-kontot ska öka våra intäkter, men förhoppningsvis kan det bidra till att vi får möjlighet att arbeta långsiktigt på ett annat sätt än vi kan göra idag när donationerna kommer stötvis. Men framför allt är det en kvalitetsstämpel; att det är någon annan som granskar hur vår insamling kom till och inte bara våra medlemmar. Vi ser det som garanti på att det är en seriös förening som man kan lita på, säger Niklas Lundberg, kanslichef på SDF.

SDF har genom åren stöttat en mängd forskningsprojekt, inte minst vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. På senare tid har bland annat medel delats ut till SLU för forskning om andningsproblem hos trubbnosiga hundar och till studier om hur de djurförsöksetiska nämnderna fungerar.

Organisationer med 90-konto ska varje år skicka in sina räkenskaper till Svensk Insamlingskontroll som i sin tur följer upp att de insamlade pengarna går till rätt saker. Kravet är att minst 75 procent av de totala intäkterna ska gå till ändamålet och högst 25 procent till kostnader för insamling och administration. En årsredovisning, granskad av en auktoriserad revisor, ska upprättas liksom en förvaltningsberättelse där det tydligt framgår hur organisationen arbetet med sitt ändamål och vilka resultat som har uppnåtts.

Läs gärna mer om vilka projekt vi har stöttat med hjälp av de gåvor vi fått in under fliken Vad vi gör/forskningsstöd