Svenska Djurskyddsföreningen har lämnat remissvar på Naturvårdsverkets förslag till jakttidsöversyn, där verket bland annat vill införa jakt på flera idag fredade djurarter.

I Naturvårdsverkets preliminära förslag ingår bland annat att man vill införa allmän jakt på ekorre och hermelin samt skyddsjakt på vissa fågelarter.  

    SDF anser att Naturvårdsverkets motiv att tillåta jakt på ekorre – en hittills fredad djurart är otillräckliga och att verket helt förbigår djurskyddsriskerna i förslaget. I återkommande rapporter från engelska RSPCA finns beskrivet hur ekorrar drabbas av allvarliga skador och stort lidande till följd av luftgevärsjakt. Detta kombinerat med de obetydliga problem som ekorren orsakar och avsaknaden av användbara resurser från djuret gör att SDF inte anser att allmän jakt på ekorre ska tillåtas. 

    Detsamma gäller för hermelin då behovet av päls eller kött från hermelin är obefintligt och hermelinens hot mot andra djur är försumbart. För såväl ekorre som hermelin är dessutom beräkningarna av populationernas livskraft osäkra vilket SDF anser vara starka skäl att inte jaga dessa djurarter.  

    

   

När det gäller skyddsjakt av fågel på enskilds initiativ, som föreslås av Naturvårdsverket för flera fågelarter, anser SDF att det inte är lämpligt eller rättssäkert. Skyddsjakt kan vara nödvändig i vissa situationer men i så fall ska det beslutas av behörig myndighet, inte av den som vill bedriva jakten.  

    “SDF saknar genomgående ett djurskyddsresonemang i förslaget till jakttidsöversyn. Ordet djurskydd nämns överhuvudtaget inte i Naturvårdsverkets förslag, trots att jakt innehåller flera moment som både kan orsaka djuren fysiskt och mentalt lidande”, skriver SDFs generalsekreterare Johan Beck-Friis i remissvaret.  

Läs hela remissvaret här 

Hör Johan Beck-Friis debattera ekorrjakten i Sveriges Radios Studio Ett, den 14 februari 2020 (ca 1 timme och 30 minuter in i programmet).