Den 5 oktober lämnade SDF ett yttrande till regeringen angående Naturvårdsverkets förslag om jakttider. Sedan remissrundan i våras har förslaget förbättrats men fortfarande finns flera punkter som oroar, bland annat licensjakt på säl som SDF anser borde stoppas.
Trots att förslaget om jakttider har förbättrats återstår flera områden som behöver åtgärdas. Etik och djurvälfärd har till stor del negligerats och allmänhetens intressen av levande djur i gemensam natur åsidosätts.

– Jakttider måste ta hänsyn till individens djurvälfärd, inte bara definieras utifrån ett populationsperspektiv, skriver SDFs generalsekreterare Johan Beck-Friis i yttrandet.

SDF är kritisk mot att skyddsjakt på enskilds initiativ föreslås, bland annat på ekorre, koltrast och kråkfåglar. Om skyddsjakt behövs på dessa arter ska det beslutas av behörig myndighet, inte av den som vill bedriva jakten.

SDF anser också att inga rödlistade arter ska tillåtas för allmän jakt, som i fallet med skogsharen som redan minskat kraftigt och nu är rödlistad som nära hotad.

Att jakttider föreslås få ske under perioder då viltet är sårbart, såsom parnings-, uppfödnings-, flytt- och häckningssäsong är direkt fel, menar SDF vidare.

SDF är också negativa till att licensjakt på gråsäl och knubbsäl alls föreslås då det redan finns möjlighet till skyddsjakt. Licensjakten måste utredas då det har framkommit att kommersiella företag arrangerar jaktresor för att skjuta säl. Länsstyrelsen i Stockholm bedömer att ca 2000 sälar nu saknas i ytterskärgården sedan licensjakt på säl infördes. Myndigheterna har dessutom inga uppgifter om eventuella skadeskjutningar då regelverket inte kräver det.

Positivt är att förslaget om allmän jakttid på bland annat ekorre, hermelin, skarv och tamduva nu är stoppat i Naturvårdsverkets förslag.

– Slutligen anser vi att jakt dygnet runt inte bör tillåtas på grund av långvarig stress för djuren och ökad risk för skadeskjutning. Jakten bör bedrivas under den tid av dygnet som har dagsljus och alla typer av vilt som jagas måste få möjlighet till minst sex timmars vila/dygn, skriver Johan Beck-Friis.