Regeringen föreslår nu att ett nytt djurplågeribrott ska införas i brottsbalken. Straffskalan för det nya grova brottet är fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Man vill även ge kontrollmyndigheterna för djurskydd möjlighet att besluta om sanktionsavgifter vid mindre allvarliga överträdelser.

 

 

Trots en stark djurskyddslagstiftning är påföljderna för djurplågeribrott inte proportionerliga i förhållande till brottens allvar. Det menar regeringen är bakgrunden till varför man den 30 september beslutade om en proposition till riksdagen om skärpta straff och “ett mer effektivt sanktionssystem” vid brott mot djur.

– Det är viktigt att vi värnar om den höga djurskyddsnivån vi generellt sett har i Sverige. Vi har många duktiga och kunniga djurhållare i Sverige men i de fall de inte lever upp till kraven i lagstiftningen behöver samhället gripa in med både snabba och effektiva sanktioner. Vi föreslår därför vissa ändringar för att vässa systemet och ytterligare stärka djurskyddet, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Utöver längre fängelsestraff föreslås att djurskyddskontrollmyndigheterna ska få besluta om sanktionsavgifter, liksom ett förtydligande av kontrollmyndigheternas skyldighet att anmäla överträdelser till polis och åklagare.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.