Idag, den 22 april, släpper SLU Artdatabanken listan “Rödlistade arter i Sverige 2020”. För flera arter, däribland igelkott, skogshare och fjällräv, ser läget mörkt ut.
Rödlistan är en sammanställning över enskilda arters risk att dö ut i Sverige.   21 740 arters tillstånd har bedömts där man har tittat på populationsstorlek, förekomst, utbredning och trender som nyligen skett, sker just nu eller förväntas ske under en tidsperiod på 10-20 år. 4 746 av de bedömda arterna klassificeras som rödlistade och 2 249 av dessa som hotade, vilket sammantaget är en försämring för Sveriges arter.

Resultaten visar att situationen är allvarlig för flera arter, bland annat igelkotten. Varför igelkotten minskar i antal är oklart men en förklaring uppges vara att grävlingar, som är ett av få rovdjur som dödar och äter igelkottar, har gynnats av de mildra vintrarna på senare år. Klimatpåverkan tros även ha en negativ inverkan för skogsharen som med sin vintervita päls lätt blir ett offer för rovdjur under snöfria vintrar. Och trots kraftiga åtgärder för att rädda fjällräven fortsätter den att vara starkt hotad.

En annan orsak till det dystra läget är att många organismers naturliga livsmiljöer krymper på grund av mänsklig påverkan. Avverkning och igenväxning påverkar många arter negativt eftersom de normalt håller till i skogs- och jordbrukslandskap.

Positivt är att situationen för uttern och havsörnen har förbättrats tack vare minskade utsläpp av miljögifter. Även för flera arter fladdermöss ser läget något ljusare ut.

Rödlistan hittar du här