I dag den 15 mars är det den internationella konsumentdagen, som i år har temat antibiotikaresistens.
Ökande antibiotikaresistens är en av de största hälsoriskerna globalt idag. Överkonsumtion av antibiotika i kombination med få nya mediciner har ökat risken att vi drabbas av resistenta bakterier. Om inte stora förändringar sker globalt kan mänskligheten vara på väg mot en framtid där även nutidens lättbehandlade sjukdomar och skador återigen kan vara livshotande.

Ur djurskyddssynpunkt är den överdrivna antibiotikaanvändningen ett enormt problem. På alltför många håll används antibiotika i tillväxtfrämjande syfte eller för att maskera dålig djurhållning. Men friska djur behöver inte antibiotika! Bra miljö, god skötsel och hygien samt sund utfodring borde i stället vara ledstjärnorna i en hållbar livsmedelsproduktion – såväl för djuren som för människans bästa.

I Sverige ser det jämförelsevis bra ut och vi ser här en stadigt minskande antibiotikaanvändning. Men denna utveckling kan inte tas för given och frågan är dessutom av tydligt global karaktär – det som sker i andra delar av världen påverkar i allra högsta grad även vår framtid.

***

Genom en internationell kampanj, Antibiotics off the menu! koordinerad av Consumers International, har konsumentorganisationer över hela världen uppmanat snabbmatsrestauranger att ta ett globalt ansvar i att fasa ut rutinmässig antibiotikabehandling i sina leverantörskedjor.

Multinationella restaurangkedjor har genom sin köpkraft stora möjligheter att driva utvecklingen mot minskat användande av antibiotika inom jordbruket. Restaurangkedjorna borde därför endast använda sig av leverantörer som inte rutinmässigt ger djuren antibiotika.

I brev till McDonalds, Burger King, Subway och Max ställer Sveriges Konsumenter snabbmatskedjorna till svars om hur de arbetar för att minska de globala hälsoriskerna kring ökad antibiotikaresistens. Resultatet är varierande men svaren visar att företagen kan göra mycket mer.

Här kan du ta del av resultatet av Sveriges Konsumenters undersökning.