På svenska rödlistan var så många som 4549 arter upptagna som akut hotade, starkt hotade, sårbara eller nära hotade år 2020. Mellan 2000 och 2020 ökade det totala antalet däggdjur och fåglar upptagna på rödlistan med hela 43 procent i Sverige. Det är en mycket oroande utveckling, skriver Svenska Djurskyddsföreningen tillsammans med ett antal andra organisationer i en debattartikel i tidningen Aktuell Hållbarhet.

Förlusten av biologisk mångfald är så allvarlig att den hotar vår tillgång till rent dricksvatten, ren luft och mat. I Sverige är utvecklingen mycket oroande, ändå är både fokus och budget för naturvård minimala. Nu behöver regeringen skyndsamt vidta fyra åtgärder, skriver undertecknarna:

  • Besluta om ett Naturpolitiskt ramverk (motsvarande det klimatpolitiska ramverket) med ett övergripande mål om att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald till 2030.
  • Ta fram en ambitiös och konkret Nationell handlingsplan för biologisk mångfald (NBSAP) som fullt ut levererar på de antagna globala målen.
  • Instifta ett Naturpolitiskt råd som ger stöd till och utvärderar regeringens och myndighetens insatser.
  • Utarbeta individuella bevarandeplaner och åtgärdsprogram för alla rödlistade arter i Sverige – i första skedet för akut och starkt hotade arter med fokus på nyckelarter.

Läs hela debattartikeln i Aktuell Hållbarhet här.