Svenska Djurskyddsföreningen har tillsammans med ett antal andra organisationer skrivit ett öppet brev till Naturvårdsverkets Generaldirektör Björn Risinger. Vi uppmanar till att avskriva förslaget om införande av nya föreskrifter för jakt med pil och båge.

Svenska Djurskyddsföreningen har tidigare verkat för att pilbågsjakt inte ska införas i Sverige.
Nu uppmanar vi Naturvårdsverket att avskriva förslaget om att införa bågjakt på rådjur, räv, bäver, grävling, mårdhund, tvättbjörn, bisam och hare.Detta med anledning av att Naturvårdsverket under 2018 skickade en remiss med ett förslag om att tillåta jakt med pil och båge.
Som landets jakt- och viltmyndighet är Naturvårdsverket de vilda djurens myndighet och bör beakta deras perspektiv.

Flertalet remissinstanser lyfte redan 2018 djurvälfärdsbristerna och att de djuretiska aspekterna var otillräckliga. Inte minst lyftes oron för en ökad illegal jakt, med tanke på den tysta jakt som pilbågsjakt innebär. Likaså allmänhetens oro, då denna smygande jakt kan upplevas som skrämmande.

Enligt SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd visar aktuell forskning att det råder en allmän brist på vetenskapliga studier som visar effekterna på djur som jagats och skjutits med pil och båge. När det gäller småvilt är avsaknaden total.

Vi vill därför att följande tas i beaktning:

  • Människans önskan eller vilja att få jaga och döda djur på specifika sätt får aldrig gå före djurens rätt att slippa ett onödigt eller ökat lidande.
  • Jakt med pil och båge är inte förenligt med 27 § i jaktlagen, om att viltet inte ska utsättas för onödigt lidande.
  • Bågjakt innebär inte bara en uppenbar risk för detta, utan även risk för fler skadeskjutningar.

Det ligger varken i djurens eller allmänheten intresse att införa en jaktform som kan medföra mer skadeskjutningar och lidande.
Vi anser att det inte finns någon anledning att införa en jaktform som sedan 1938 är förbjuden i Sverige, och som snarare leder till större osäkerheter då det rör djurvälfärd och riskerar att bidra till ökad polarisering mellan olika intressegrupper.

Läs brevet i sin helhet här: Öppet brev om bågjakt i Sverige