Jordbruksverket vill göra reglerna för bete för nötkreatur mer flexibla. Myndigheten har lagt fram ett förslag på en ny beteslag som syftar till att det ska bli enklare att hålla djuren på bete och att beteshållningen sker när det är lämpligast för både djuren och lantbrukaren. Lagförslaget har nu varit ute på remiss och Svenska Djurskyddsföreningen är kritisk på flera punkter.
Den huvudsakliga förändringen är att Jordbruksverket föreslår att ta bort kravet på ett visst antal sammanhängande dygn med bete. Tanken med detta är att ge företagen en större frihet att planera och anpassa betes- och utomhushållningen efter vad de bedömer som lämpligast. Företagen kan till exempel ta hänsyn till rådande väderleksförhållanden och de förutsättningar som i övrigt råder på gården.

En annan förändring är att kravet på journalföring över när djuren av olika anledningar hållits inne under betesperioden, tas bort.

En ny definition av bete införs: mark med växande växter som kan betas av djuren och som finns i sådan mängd och kvalitet att det är möjligt för djuren att med ett naturligt betesbeteende kunna beta samtidigt.

Fortsättningsvis ska det anses tillräckligt att korna är på betet 6 timmar per dygn. Enligt föreskriften ska nötdjur som hålls för mjölkproduktion ”anses hållna ute i ett dygn om de under dygnet kommer ut och kan vistas ute under en sammanhängande tidsperiod på minst 6 timmar”.

Svenska Djurskyddsföreningen anser att Jordbruksverket i sin konsekvensutredning helt saknar analys av hur förslaget påverkar djurens

välfärd. Vi anser även att det är otillfredsställande att man i arbetsprocessen med föreskriftsunderlaget endast bjudit in näringsföreträdare.

Den svenska djurvälfärden är viktig, inte minst för konsumenterna. Vi är oroliga för att förslaget försämrar djurvälfärden och därmed urholkas de svenska mervärdena, vilket kan leda till att ett incitament för konsumenten att köpa svenskt försvinner.

Vi är positiva till att en definition av bete införs, dock är vi tveksamma till om skrivningen medför att tolkningen och kontrollen blir lättare.

För att veta vad ”hållas ute” innebär och hur man skall tolka det bör en definition av begreppet införas.

SDF anser vidare att det ska finnas en dokumentationsskyldighet som visar att man uppfyller beteskravet. Dokumentationen ska vara utformad så att den lätt går att kontrollera oberoende av om betesperioden är sammanhängande eller ej.

Här kan du ta del av lagförslaget i sin helhet.