Just nu pågår en översyn av lagstiftningen inom djurhälsoområdet. SDF har, som en av remissinstanserna, gett sin syn på saken.
Syftet med översynen är att anpassa lagstiftningen till EUs djurhälsoförordning och andra nya EU-rättsakter. Syftet är också att få till stånd en modern och sammanhållen lagstiftning med en tydlig systematik. SDF välkomnar översynen och tycker generellt att anpassningar är bra och nödvändiga, inte minst för att undvika dubbelregleringar och för att tydliggöra när nationell lagstiftning går längre än EUs regler.

Särskilt välkomnar SDF att utredningen föreslår ett tillägg om straff för smuggling. Smuggling av djur utgör inte bara ett hot mot djur- och folkhälsan utan medför också stora djurskyddsproblem. Det är därför av stort samhällsintresse att även djurhälsolagen inkluderas i de författningar som ger Tullverket särskilda befogenheter att förhindra, utreda och beivra brott som rör införsel till eller utförsel från landet.

Även förslaget som rör ändring i lagen om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot annat EU-land, tycker SDF är bra. Med dagens skrivning undantas hundar och katter avsedda för handel, från “varor” som lagen är tillämplig för. Genom den föreslagna ändringen omfattas alla hundar och katter av lagen, oavsett vad de är avsedda för.

– Detta ser vi som en förstärkning av både smittskyddet och djurskyddet, säger SDFs generalsekreterare Johan Beck-Friis.