Nu är Svenska Djurskyddsföreningens enkät som vi la ut i december 2021 avslutad. Många intressanta svar och synpunkter har kommit in om arbetet som föreningen gör – och bör göra – framåt.
Enkäten innehöll en rad olika frågor, bland annat vilka djurskyddsfrågor vi bör prioritera, vilka djurslag vi borde ägna mer tid åt och hur man får information om SDFs arbete. Vi frågade också hur vi bör arbeta med dessa frågor: bara inom Sverige, inom Sverige och EU eller övriga världen.

88 personer svarade på enkäten och av dem är 95 procent medlemmar i SDF. En majoritet (71 procent) anser att de får tillräckligt med information om vad föreningen arbetar med och den huvudsakliga källan till det är medlemstidningen Djurens Värld.

Försöksdjuren är den djurgrupp de flesta tycker är viktigast att fokusera på de nästkommande två åren (67 procent). Därefter kommer lantbrukets djur (65 procent) följt av pälsdjur och vilda djur (båda 40 procent).

Av sällskapsdjuren tycker de som svarat att katter är viktigast att jobba för (30 procent), därefter hund och häst (elva respektive nio procent).

Idag arbetar SDF brett med olika djurskyddsfrågor, framför allt inom Sverige och EU, vilket enkätresultaten stödjer. Endast 14 procent av de som svarat anser att vi bara bör arbeta med frågor inom Sverige.

– Det är så intressant att läsa vad våra medlemmar tycker. Den här enkäten var ganska generellt hållen men ger oss ändå en riktning och något vi kan luta oss mot när vi planerar verksamheten. Det ger också mersmak och jag hoppas vi kan engagera medlemmarna ännu mer framöver. Stort tack till alla som svarat! säger SDFs generalsekreterare Maria Lönn.