Svenska Djurskyddsföreningen har genom Eurogroup for Animals skrivit till EU-kommissionen för att skärpa reglerna kring handeln med exotiska vilda djur. Striktare handelsregler skulle gynna både djurskydd, smittskydd för människor och motverka utrotning av exotiska djurarter.
Även om källan till coronaviruset och sjukdomen COVID-19 ännu inte är klarlagd finns starka misstankar om att det härstammar från någon djurart. Både fladdermöss och myrkotten har angetts som möjlig ursprungskälla till pandemin. Forskare uppskattar att 75 procent av alla smittsamma sjukdomar som har drabbat människor de senaste tre decennierna kommer från djur.

Djur har i alla tider varit bärare av virus och bakterier men det som har ändrats är sättet vi interagerar med vilda djur; urbaniseringen och människans intrång och förstörande av vilda djurs naturliga miljöer är faktorer som har negativ inverkan. Därtill kommer både illegala och legal handel med vilda djurarter, bland annat på marknader med dåliga hygieniska förhållanden där tama och vilda djur blandas. Allt detta är en grogrund för pandemier och att virus sprids mellan djur och människor. Djurskyddet är dessutom okontrollerat och många djur lider svårt på grund av handeln.

SDF och övriga medlemsorganisationer i Euorogroup for Animals uppmanar därför EU-kommissionen att skyndsamt vidta åtgärder för att få stopp på den illegala handeln med exotiska djur  – men också att införa striktare regler på den lagliga handeln som idag är dåligt reglerad.

Läs brevet till EU-kommissionen här